หน้าแรกวิทยาศาสตร์ออนไลน์.com

                   ข้อมูลได้สร้างสมบูรณ์แล้ว  ขอเชิญทุกท่านได้ใช้บริการอย่างเต็มที่  กับมิติใหม่คลังความรู้วิทยาศาสตร์บนโลกออนไลน์  มีครบทุกเรื่องที่คุณต้องการ  เพียงแค่คลิ๊กเข้ามาที่  www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com แล้วก็เปิดอ่าน  ถูกใจก็กด Like กันหน่อยแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

                                                             

ด้านบนนี้คือ  ตัวอย่าง Video การสอนเท่านั้น ถ้าท่านอยากชมวิดีโอแบบจัดเต็ม เชิญที่เมนูด้านบนเลยคะ

          วิทยาศาสตร์  มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกจากอดีตมาถึงปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ที่คนได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกล้วนเป็นผลจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ส่วนด้านเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อย่างไม่หยุดยั้ง (กรมวิชาการ. 2545 ก : ไม่มีเลขหน้า) ดังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งว่า “รัฐต้องเร่งรัดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ” นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กล่าวถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ การที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง (กรมวิชาการ. 2545 ข: ไม่มีเลขหน้า) อีกทั้งต้องจัดให้ก้าวทันกับสภาวะปัจจุบันของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการสื่อสารข้อมูลความรู้ที่รวดเร็ว ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยลักษณะของโลกาภิวัตน์(Globalization) หรือโลกไร้พรมแดนเพราะเป็นโลกที่มีการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก ย่อมกระทบต่อคนในสังคมทุกคนที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมการศึกษา นับเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่สำคัญที่จะสามารถดำเนินการ ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าว ดังนั้นแล้วครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในฐานะเป็นผู้อยู่ในวงการการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนา ปรับบทบาทของตนเองให้สามารถดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนควรมีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้ตนทันสมัย มีลักษณะเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ประกอบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข

ดังที่กล่าวมาข้างต้นเว็บไซด์ www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com  ขอเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระจายความรู้ในโลกออนไลน์เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสืบไป

"I CAN DO" ครูพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์

“I CAN DO”
ครูพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์

Incoming search terms:

  • www วิทยาศาสตร์ออนไลน์ com
  • วิทยาศาสตร์ออนไลน์
  • วิทยาศาสตร์ออนไลน์ com
  • www วิทยาศาสตร์ออนไลน์
  • www วิทยาศาสตร์ com
  • amazon
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>