ข้อสอบ ป.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3  พร้อมเฉลย

สนใจดาวนดาวน์โหลดแบบง่ายๆ  สบายๆ  โหลดฟรี  ถ้าดีก็กด Like   เชิญทุุกท่านด้านล่างสุดค่ะ  

1.  ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าส่วนใหญ่

ก.ดิน                  ข.ทะเล                        ค.ป่าไม้                      ง.ภูเขา

2.  ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด คนนำมาทำเป็นเครื่องประดับ

ก.สัตว์ป่า           ข.แร่ธาตุ                      ค.ภูเขา                     ง.ป่าไม้

3.  ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ก.ทะเล               ข.ป่าไม้                        ค.ภูเขา                     ง.แร่ธาตุ

4.  สาเหตุใดที่ทำให้สภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุด

ก.ควันจากการเผาฟางข้าว

ข.ควันไฟจากการหุงต้มอาหาร

ค.ลมหายใจออกของคนและสัตว์

ง.ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม

5. การที่นักเรียนรับประทานอาหารหมดจาน โดยไม่กินทิ้งขว้าง เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรใด

ก.พืชและสัตว์    ข.แร่ธาตุ                   ค.สัตว์ป่า                    ง.ป่าไม้

6.  ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ คือข้อใด

ก.เป็นแหล่งอาหาร

ข.เป็นแหล่งสมุนไพร

ค.ช่วยป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน

ง.เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

7.  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด

ก.น้ำมัน              ข.น้ำ                             ค.แร่ธาตุ                    ง.ป่าไม้

8.  ข้อใดเป็นปัญหาของการใช้ดินทำการเพาะปลูก

ก.ปลูกพืชแบบกางมุ้ง

ข.ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก

ค.ใส่ปุ๋ยคอกในแปลงเพาะปลูก

ง.ใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช

9.  หากในบริเวณชุมชนมีปัญหาอากาศเสียจากควันรถยนต์ ควรแก้ปัญหาอย่างไรเหมาะสมที่สุด

ก.กำหนดให้เป็นเขตปลอดรถยนต์

ข.ออกกฎให้ทุกคนใช้จักรยานแทน

ค.ไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชน

ง.ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

10.  เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรใดการใช้กระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ก.แร่ธาตุ            ข.ต้นไม้                         ค.ดิน                         ง.น้ำ

11.  สิ่งใดช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้

ก.น้ำ                   ข.แร่ธาตุ                        ค.ดิน                        ง.ต้นไม้

12. การที่เกษตรกรหันมาปลูกผักกางมุ้งเป็นการช่วยลดปริมาณของสิ่งใด

ก.สารกำจัดศัตรูพืช           ข.ปุ๋ย           ค.ดิน                         ง.น้ำ

13.  อากาศเสีย เป็นอากาศที่มีปริมาณสิ่งใดอยู่น้อยกว่าปกติ

ก.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข.ก๊าซออกซิเจน

ค.ฝุ่นละออง

ง.เขม่าควัน

14.  สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง คือข้อใด

ก.สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ข.ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

ค.แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

ง.ถูกคนล่ามาทำอาหาร

15.  สาเหตุที่ทำให้อากาศเสียในข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด

ก.การก่อสร้างเขื่อนดิน

ข.โรงงานปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ

ค.พืชปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ

ง.โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปล่อยควันสู่อากาศ

16.  การกระทำในข้อใดก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ก.การเผาเศษผ้า           ข.การเผากระดาษ             ค.การเผาฟางข้าว             ง.การเผาสิ่งของที่ทำจากโฟม

17.  ข้อใดเป็นผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้

ก.ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

ข.สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย

ค.มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น

ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

18.  ในวัยของนักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร

ก.ปลูกต้นไม้                   ข.ช่วยเฝ้าป่า                     ค.สำรวจป่า              ง.ไม่เด็ดดอกไม้

19.  การรณรงค์ให้คนใช้ตะกร้าเมื่อไปจ่ายกับข้าวหรือนำภาชนะไปใส่เมื่อซื้ออาหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด

ก.ช่วยประหยัดเงินเป็นค่าซื้อถุง

ข.ป้องกันแมลงวันตอมอาหารที่ซื้อ

ค.ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

ง.ทำให้อาหารสะอาด น่ารับประทาน

20. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ก.สร้างจิตสำนึกให้คนรักและห่วงใยธรรมชาติ

ข.รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

ค.ออกกฎหมายลงโทษหนักแก่ผู้กระทำความผิด

ง.ช่วยกันปลูกป่าทดแทน

 เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 

เฉลยข้อสอบ ป.3

ต้องการดาวน์โหลดฉบับบสมบูรณ์  100%  เชิญคลิ๊กดาวโหลดได้เลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์  ป.3  พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 3
 • ข้อสอบป 3
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 3
 • ข้อสอบวิทย์ ป 3
 • ข้อสอบวิทย์ป 3
 • ข้อสอบป 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ป 3 วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ป 3 พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 3
 • ข้อสอบทรัพยากรธรรมชาติ ป 3
 • ข้อสอบทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเฉลย ป 3
 • ข้อสอบ ป 3ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ทรัพยากรธรรมชาติ ป 3
 • ขอสอบป3ทรัพยากรณ์พร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>