ฟิสิกส์พื้นฐาน

ใบความรู้  เรื่องการเคลื่อนที่วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31111

1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์

ฟิสิกส์พื้นฐาน1

วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิชาซึ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ

วิชาวิทยาศาสตร์ อาจแบ่งได้เป็น 2 สาขาหลัก ได้แก่

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช  สัตว์

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็นอีกหลายแขนง เช่น ฟิสิกส์เคมี ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น

วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่ง ซึ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ศึกษาเกี่ยวกับ แสง เสียง คลื่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ มวล แรง พลังงาน เป็นต้น

 

2.  ปริมาณในวิชาฟิสิกส์

ปริมาณ (Quantities) ในวิชาฟิสิกส์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้

2.1 แบ่งโดยใช้ลักษณะของปริมาณเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น

1) ปริมาณสเกลลาร์ คือ ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดอย่างเดียว เช่น ระยะทาง  อัตราเร็ว  อัตราเร่งมวล พลังงาน เป็นต้น

2) ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะสมบูรณ์ เช่น การขจัด ความเร็ว  ความเร่ง  น้ำหนัก แรง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก  เป็นต้น

2.2 แบ่งโดยใช้ที่มาของปริมาณเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น

1) ปริมาณมูลฐาน คือ ปริมาณขั้นต้นที่จำเป็นต่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์

ฟิสิกส์พื้นฐาน2

2) ปริมาณอนุพันธ์ คือ ปริมาณที่เกิดขึ้นจากการนำปริมาณมูลฐานมาประกอบเข้าด้วยกัน    เช่น อัตราเร็ว (m/s)  ความเร่ง (m/s2)

 3) ปริมาณเสริม คือ ปริมาณที่นอกเหนือจากปริมาณทั้งสองที่ผ่านมา เช่น การวัดมุมเป็นองศา

3. ข้อมูลทางฟิสิกส์

ข้อมูลในทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)  เป็นข้อมูลที่ไม่มีขนาด ไม่สามารถวัดออกมาได้เป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตของการรับรู้ทาง ความรู้สึก และสัมผัสเท่านั้น เป็นข้อมูลที่แสดงถึง สถานภาพ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติเช่น สี กลิ่น รส เพศ ศาสนา กลุ่มเลือด เชื้อชาติ

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)  เป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้เป็นปริมาณเชิงตัวเลข  เช่น อุณหภูมิ ระยะทาง น้ำหนัก ความสูง อายุ  เป็นต้น ซึ่งก็ต้องมีเครื่องมือในการวัดที่เป็นมาตรฐานสากล จึงจะนำสิ่งที่วัดได้ มาเปรียบเทียบกันได้

4. การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบหรือแนวดิ่ง ที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยความเร่งของวัตถุหาได้จากความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา

ฟิสิกส์พื้นฐาน3

ที่มา http://eduopp.wordpress.com/1dmotions/ สืบค้น  วันที่ 15  พ.ค. 2557

การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนทิศของวัตถุ เช่น การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนตรง การเคลื่อนที่ของผลมะม่วงที่ร่วงลงสู่พื้น  การเคลื่อนที่แนวตรง   แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
1. การเคลื่อนแนวตรงตามแนวราบ เช่น รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง
2. การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวดิ่ง เช่น แท่งเหล็กกำลังตกลงสู่พื้นในแนวเส้นตรงลูกแอบเปิ้ลตกลงสู่ทะเล เป็นต้น

ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100%   ฟิสิกส์พืนฐาน  คลิ๊กเลย

อย่าลืมกด Like  ให้กำลังใจผู้พัฒนาเว็บไซด์ด้วยนะคะ

วิธีการดาวน์โหลดง่ายนิดเดียวค่ะ  เพียงแค่คลิ๊ก   3  คลิ๊ก  ดังนี้

1. คลิ๊กหัวข้อ  ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100%   ฟิสิกส์พืนฐาน  คลิ๊กเลย

2. คลิ๊กที่คำว่า  ไฟล์  อยู่ด้านบน  มุมด้านซ้าย

3. คลิ๊กคำว่า  ดาวน์โหลด  เป็นอันเสร็จสิ้น  เท่านี้คุณก็จะได้ทั้งชุดไปเลยค่ะ

 

 

 

Incoming search terms:

  • ฟิสิกส์พื้นฐาน
  • ฟิสิกส์เบื้องต้น
  • วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>