หลักสูตรแกนกลาง 51

หลักสูตรแกนกลาง 51  คลิกดาวน์โหลด

หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช  2551  ทุกกลุ่มสาระ  เชิญดาวน์โหลดได้เลยทั้งเล่ม

ภายในเล่มประกอบด้วย  รายละเอียดด้านล่างนี้

                                                                                                                                               หน้า

ความนำ……………………………………………………………………………………….๑
วิสัยทัศน์ ……………………………………………………………………………………..๓
หลักการ………………………………………………………………………………………๓
จุดหมาย………………………………………………………………………………………๓
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์……………………….๔
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน……………………………………………………………….๔
คุณลักษณะอันพึงประสงค์………………………………………………………………..๕
มาตรฐานการเรียนรู้………………………………………………………………………..๕
ตัวชี้วัด…………………………………………………………………………………………๖
สาระการเรียนรู้………………………………………………………………………………๗
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้…………………………………………………………….๙
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน……………………………………………………………………..๑๖
ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………..๑๗
การจัดเวลาเรียน……………………………………………………………………………๑๗
โครงสร้างเวลาเรียน………………………………………………………………………..๑๘
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ………………………………………๑๙
การจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………….๒๐

สื่อการเรียนรู้…………………………………………………………………………………๒๒
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………………………..๒๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน………………………………………………….๒๔
เอกสารหลักฐานการศึกษา ……………………………………………………………….๒๘
การเทียบโอนผลการเรียน…………………………………………………………………๒๘
การบริหารจัดการหลักสูตร………………………………………………………………..๒๙
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด…………………………………………………………..๓๐
- ภาษาไทย…………………………………………………………………………………..๓๑
- คณิตศาสตร์……………………………………………………………………………….๔๗
- วิทยาศาสตร์……………………………………………………………………………….๗๕
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…………………………………………………….๑๑๔
- สุขศึกษาและพลศึกษา……………………………………………………………………๑๔๖
- ศิลปะ…………………………………………………………………………………………๑๖๔
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี…………………………………………………………..๑๘๐
- ภาษาต่างประเทศ………………………………………………………………………….๑๙๐

 เว็บไซด์นี้ คือ  คลังความรู้วิทยาศาสตร์บนโลกออนไลน์  วันนี้มีแผนการสอนมาฝากพี่ๆ  น้องๆ เพื่อนวิชาชีพร่วมกัน  ขอให้พี่น้องเพื่อนครู  นักเรียน  นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาศึกษา  ค้นหาสิ่งที่เราต้องการเพราะที่นี่ได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยเฉพาะหน้านี้เป็นหลักสูตรแกนกลาง ปี 51  มีทุกลุ่มสาระ  ท่ี่จะทำให้ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของนักเรียน  เยาวชนไทยต่อไป  ขอบคุณค่ะ

หลักสูตรแกนกลาง 51  คลิกดาวน์โหลด

Incoming search terms:

  • หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>