Archive | April 2014

แบบทดสอบออนไลน์ ป.2 ชุดที่ 1

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 ชุดที่ 1

handout3p.1

กดปุ่ม  Start quiz เพื่อเริ่มทดสอบ ด้านล่างภาพนี้ค่ะ

กดปุ่ม Restart  เริ่มทดสอบใหม่

กดปุ่ม View question เพื่อดูเฉลยค่ะ

ทดสอบข้อต่อไป กดปุ่ม Next  ค่ะ

ทดสอบเสร็จมีค่าเฉลี่ยเป็น %  ให้ดู  เอาล่ะ เริ่มทดสอบได้แล้วค่ะ

ขอบคุณสำหรับการร่วมทดสอบกับ http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com

แบบทดสอบออนไลน์ ป.1 ชุดที่ 1

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่ 1

handout2p.1กดปุ่ม  Start quiz เพื่อเริ่มทดสอบ เชิญด้านล่างค่ะ

กดปุ่ม Restart  เริ่มทดสอบใหม่

กดปุ่ม View question เพื่อดูเฉลยค่ะ

ทดสอบข้อต่อไป กดปุ่ม Next  ค่ะ

ทดสอบเสร็จมีค่าเฉลี่ยเป็น %  ให้ดู  เอาล่ะ เริ่มทดสอบได้แล้วค่ะ

ขอบคุณสำหรับการร่วมทดสอบกับ http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ 1

การจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์มี  3 แบบ แก้ไขได้ด้านล่างสุดค่ะ

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต                                                     เวลา 2 ชั่วโมง                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

1. สาระสำคัญ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราสามารถจำแนกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (ว 1.1 ป. 1/1)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (K)

2. ระบุชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (K)

3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)

4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A)

5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)

6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P)

4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก    สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต2. ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะ    ระหว่างเรียน3. ทดสอบก่อนเรียน 1. ประเมินเจตคติทาง    วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล2. ประเมินเจตคติต่อ    วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล  1. ประเมินทักษะกระบวนการทาง    วิทยาศาสตร์2. ประเมินทักษะการคิด3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา4. ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติ    กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือราย

    กลุ่ม

 5. สาระการเรียนรู้

ลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

6. แนวทางการบูรณาการ

ภาษาไทย :  สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์  : จำแนกและนับจำนวนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ศิลปะ : วาดภาพและระบายสีสิ่งที่นักเรียนสำรวจบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม

ภาษาต่างประเทศ  : ฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียนรู้หรือนักเรียนสนใจ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของนักเรียน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น

– ระหว่างทางมาโรงเรียนนักเรียนเห็นอะไรบ้าง

– สิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นกำลังทำอะไรอยู่ เช่น กินอาหาร เคลื่อนไหว อยู่กับที่ หรือ

นอนหลับ

– สิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นมีลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง

– นัก เรียนรู้หรือไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็น สิ่งใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดจัดเป็นสิ่งไม่มี

ชีวิตเพราะอะไร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นสร้างความสนใจ

(1) ครูนำแผ่นภาพที่แสดงถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ภาพป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด ภาพฟาร์มเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่ หรือครูเปิดซีดีรอมสารคดี เรื่อง สัตว์โลกใต้น้ำหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้

– ภาพหรือเรื่องที่ดูเกิดขึ้นที่ใด

– บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่นักเรียนรู้จักในแผ่นภาพหรือในซีดีรอม

– นักเรียนใช้หลักเกณฑ์ใดจำแนกสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2) ขั้นสำรวจและค้นหา

(1) นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่บริเวณบ้านหรือสถานที่ที่นักเรียน

เคยไป โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจว่าเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นเรื่องของตนเอง

และสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียน

ต้องการดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฉบับสมบูรณ์มีให้โหลดแล้วด้านล่างเลยค่ะ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

Incoming search terms:

 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 1
 • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป 1
 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ป 1

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

             Video  ชุดนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต  สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนโดยใช้แท็บเล็ต  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงสื่อชุดนี้ได้เป็นอย่างดี   อย่าลืมนะคะ  คิดถึงวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ีหลากหลายเชิญที่นี้  ที่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com ค่ะ

ดิน หิน แร่

ดิน  หิน  แร่

 

Video  ดิน  หิน  แร่

เว็บไซด์  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com  มีข้อมูลดีๆ  ให้สืบค้นอีกมากมายและจะอัพเดตข้อมูลเป็นประโยนช์กับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์  อย่าลืมแวะเข้ามาที่นี่นะคะ  เพราะที่นี่จะเป็นคลังความรู้วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณืและดีที่สุดสืบไป

วัฏจักรผีเสื้อไหม

วัฏจักรผีเสื้อไหม

 

วัฏจักรผีเสื้อไหม

Video เรื่องนี้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฏจักรผีเสื้อไหมอย่างครบถ้วนกระบวนการ  นักเรียนที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัฏจักรก็ให้ชมจนจบ  อย่าลืมแวะเข้ามาสิ่งดีๆ  ของเว็บเรานะคะ

http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com  ขอบคุณค่ะ

 

การสืบพันธุ์ของปลากัด

การสืบพันธุ์ของปลากัด

 

หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้  จาก Video  การสืบพันธ์ของปลากัดนะค่ะ

ยังไงอยากได้ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบครบเครื่องก็แวะเข้ามาได้ที่

http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com  ขอบคุณค่ะ

Incoming search terms:

 • ปลากัด

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

 

handout1p.6  1. ระบบย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลง
การย่อยอาหารในทางเดินอาหารมี 2 วิธี คือ
1.1 การย่อยอาหารเชิงกล เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุล ของสารอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟัน การบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร
1.2 การย่อยทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใช้เอนไซม์ มาเกี่ยวข้อง

ทางเดินอาหารและการย่อยในทางเดินอาหาร

1. ปาก (Mouth) มีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลส หรือ ไทยาลิน ซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย

แป้ง -> น้ำตาลมอลโตส (Maltose)

2. คอหอย (Pharynx) เป็นทางผ่านของอาหารไม่มีการย่อยอะไรทั้งสิ้น

3. หลอดอาหาร มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเป็นช่วง ๆ เรียกว่าเพอริตัลซีส (Peristalisis) เพื่อให้อาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหาร  เอนไซม์ลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสและเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส และเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมา ได้แก่ มอลเทส (Maltase) ซูเครส (Sucrase) และแลกเทส (Lactase) ทำหน้าที่ย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลดังนี้

handout2p.6

ส่วนวิตามิน เกลือแร่และน้ำ ไม่ต้องย่อย เพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กอยู่แล้ว

การย่อยอาหารในลำไส้เล็กต้องอาศัยเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน

 1. ทริปซิน (Trysin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน
2. ไลเปส (Lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
3. อะไมเลส (Amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโตส

handout3p.6

ตับ (Liver) มีหน้าที่สร้างน้ำดี และส่งไปเก็บในถุงน้ำดี น้ำดีมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อน และไม่ใช่เอนไซม์ เพราะไม่ใช่สารประกอบโปรตีน แต่มีส่วนประกอบที่สำคัญคือเกลือน้ำดีที่ทำหน้าที่ทำให้ก้อนไขมันแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก แล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อทำให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุด

สนใจดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  คลิ๊กดาวน์โหลดเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

Incoming search terms:

 • วิทยาศาสตร์ ป 6
 • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ระบบย่อยอาหาร ป 6
 • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 1
 • วิทยาศาสตร์ป 6
 • เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป 6
 • yhs-ddc_bd
 • สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทย์ ป 6
 • สรุปวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทย์ป 6
 • ระบบย่อยอาหารป 6
 • ใบงานวิทย์ ป 6
 • ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทยาศาสตร์ ป 6 เนื้อหา
 • วิทยาศาสตร์ ป 6 อาหารและสารอาหาร
 • วิทยาศาสตร์ป6

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวของเรา

 1. ครอบครัว

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครอบครัวกำหนด เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

handout1p.5

            ครอบครัวและโรงเรียน ประกอบด้วยสมาชิกที่ดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนที่มีบทบาท สิทธิ และหน้าที่แตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และสิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสม จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

1.โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
1.1 โครงสร้างของครอบครัว
ครอบครัว
 หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยสมาชิกภายในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีความผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงสร้างครอบครัว

handout2p.5

สนใจดาวน์โหลดเพื่อประโยชน์ของการศึกษา  ดาวน์โหลดเลยค่ะ ฉบับสมบูรณ์

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

Incoming search terms:

 • วิทย์ป 5
 • ครอบครัวของฉัน
 • ใบงานป 5วิทย์

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

หน่วยที่  1   โครงสร้างของพืช      

               หมายถึง ส่วนประกอบของพืช โดยปกติพืชโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบเมื่อโตเต็มที่จะออกดอก และดอกจะเจริญเติบโตจนกลายเป็นผลพืชหลายๆชนิดจะมีลักษณะนานจึงจะออกดอกสักครั้ง จึงทำให้เหมือนกับว่าเป็นพืชไม่มีดอก เช่น ตะบองเพ็ชร ตะไคร้ กล้วยไม้บางชนิด   พืชบางชนิดแม้เจริญเติบโตเต็มที่ นานเท่าไร ก็ยังไม่มีดอก เรียกพืชชนิดนี้ว่า พืชไม่มีดอก พืชชนิดนี้จะประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบ

  handout1p.4

 หน้าที่ของราก
- ยึดลำต้นให้แข็งแรง ติดอยู่กับดินไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช
 หน้าที่ของลำต้น
•  เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช
•  เป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้ส่วนประกอบ อื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้
•  ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดด ในกระบวรการของสังเคราะห์แสง
 หน้าที่ของใบ
•  สังเคราะห์แสง โดยในใบจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ เมื่อใบรับแสงแดด ปากใบรับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากอากาศเข้ามา และอาศัยน้ำที่รากดูดขึ้นมา เพื่อ ทำการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือแป้งและออกซิเจน
•  ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนเข้าทางปากใบ แล้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
•  ใบทำหน้าที่คายน้ำ
 หน้าที่ของดอก ผล และเมล็ด
•  ดอกมีหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการสืบพันธ์ของพืช
•  ทำหน้าที่สืบพันธุ์ โดยดอกจะมีสีสันที่สวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงให้มาดูดน้ำหวาน เพื่อนำเกสรไปผสมกับดอกอื่น
•  ผล มีหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด
•  เมล็ดมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์

                           หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตว์ 

            สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน การแสดงออกและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสัตว์ในลักษณะนี้  เรียกว่า  พฤติกรรม เช่นการอพยพ  การหาอาหาร  และการเคลื่อนที่

 พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างกัน ดังนี้
1.  การตอบสนองต่อแสง
สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อแสงที่แตกต่างกัน เช่น  การหรี่ตาเมื่อได้รับแสงสว่าง  การเคลื่อนที่หนีแสงของไส้เดือนดิน  การบินเข้าหาแสงของแมลง  การหาอาหารของสัตว์ สัตว์บางชนิดออกหาอาหารเวลาที่มีแสง เช่น นกที่บินออกจากรังในตอนเช้า  สัตว์บางชนิดหาอาหารเวลาไม่แสง เช่น ค้างค้าว  นกเค้าแมว   ไก่ขันในเวลาเช้า

handout2p.4

 อยากดาวน์โหลดฉบับเต็ม  คลิ๊กเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

 • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 4
 • วิทยาศาสตร์ ป 4
 • ใบงานวิทย์ ป 4
 • วิทยาศาสตร์ป 4
 • วิทย์ ป 4
 • วิทย์ป 4
 • ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป 4
 • วิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ ป4
 • สรุปเนื้อหาวิทย์ ป 4
 • วิทยาศาสตร์ ป 4 สรุป