Archive | May 2014

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6

โหลดเลย  โหลดง่าย เพียงแค่คลิ๊ก 3 คลิ๊ก ดังนี้

1. คลิ๊กที่หัวข้อด้านล่างทีละหัวข้อ  ตั้งแต่ ส่วนที่ 1 – แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

2. คลิ๊กที่คำว่า  ไฟล์  ที่อยู่มุมบนสุด  อยู่ด้านซ้าย

3. คลิ๊กท่คำว่า  ดาวน์โหลด  ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

ส่วนที่ 1

หน่วยที่ 1  การจัดการในการทำงาน

หน่วยที่ 2  รอบรู้เรื่องเกษตร

หน่วยที่ 3  ช่างประดิษฐ์ในบ้าน

หน่วยที่ 4  กิจธุระในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 5  ก้าวทันเทคโนโลยี

หน่วยที่ 6  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน

หน่วยที่่ 7  อาชีพในฝัน

ตอนที่ 1

แบบฟอร์มแผนการงานอาชีพ

แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

 

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ

แผนการจัดการเรียนรู้สำเร็จรูป ดาวน์โหลด เชิญด้านล่างสุดคะ

สำหรับครูนำไปปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ปีการศึกษา 2553  

จัดทำโดย

นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………..

ตำแหน่ง…………………..…………………..

โรงเรียน………………………………..………………………………

ตำบล…………………………… อำเภอ……………………………..

จังหวัด…………………………………………………………………

ผ่านการตรวจพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้

 

           ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติ

       (…………………………………….)

ตำแหน่ง…………………………………………………….

วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ………………

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การจัดการในการทำงาน    19 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

workplanp6-1

 

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% ปรับปรุงง่าย  เชิญด้านล่างนี้  โหลดเลยคะ

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4

1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

         1.1 องค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

            คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้แบ่งเนื้อหา 8 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจัดแบ่งการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง สามารถใช้ควบคู่กับสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  โลกของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  พฤติกรรมบางประการของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แสงน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ดินในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ท่องอวกาศ

 รูปแบบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ

     ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเล่ม ซึ่งประกอบด้วย

1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

2) แนวคิด หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และตัวชี้วัดชั้นปี

5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตอนที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดตามเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

               หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

                   1. ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

                   2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design (Backward Design Template) เป็นกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่

                   ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

                   ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

                   ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ WHERETO ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งนี้ได้ระบุว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% ปรับใช้ได้ง่าย โหลดแบบยก 3 ชุดเลย  คลิ๊กเลยคะด้านล่าง

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

Incoming search terms:

 • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 4
 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 6

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3

1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

1.1 องค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255 1 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สำหรับจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้แบ่งเนื้อหา 7 หน่วย สามารถใช้ควบคู่กับสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติรื่นรมย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุมหัศจรรย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงแสนสนุก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์เล่นกล

รูปแบบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเล่ม ซึ่งประกอบด้วย

1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

2) แนวคิด หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และตัวชี้วัดชั้นปี

5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดตามเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

                    1. ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

                    2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design (Backward Design Template) เป็นกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

                    ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

                    ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ WHERETO ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้ระบุว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ใช่ไหม  เชิญดาวน์โหลดด้านล่างนี้เลยคะ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3

Incoming search terms:

 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์
 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 3
 • แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2

1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

1.1 องค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สำหรับจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้แบ่งเนื้อหา 8 หน่วย สามารถใช้ควบคู่กับสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราแสนซน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์เพื่อนรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่นและของใช้แสนสนุก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงมหัศจรรย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สนุกกับพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดินน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักดวงอาทิตย์

รูปแบบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเล่ม ซึ่งประกอบด้วย

1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

2) แนวคิด หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และตัวชี้วัดชั้นปี

5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดตามเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

        1. ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

        2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design (Backward Design Template) เป็นกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่

               ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

                 ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

                 ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ WHERETO ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้ระบุว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง

ต้องการดาวน์โหลด  ฉบับสมบูรณ์ 100%  3  ชุด  3 แบบ  ดาวน์โหลดด้านล่างเลยค่ะ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2

Incoming search terms:

 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4-6 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่

ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  วินเนอร์ออกเดินทางจากบ้านไปวัดทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร จากนั้นขับรถไปตลาดทางตะวันออกอีก 10 กิโลเมตรแล้วไปรับแม่ที่สถานีรถไฟทางด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างจากตลาด 10 กิโลเมตร ระยะทางและการกระจัดที่วินเนอร์เคลื่อนที่ได้ต่างกันเท่าใด

เท่ากัน                   ค 15 กิโลเมตร            ข 10 กิโลเมตร            20 กิโลเมตร

 

2. ภัทรพงศ์เดินรอบสนามซึ่งมีรัศมี 7 เมตร โดยเขาเดินได้ครบ 3 รอบ พอดี การกระจัดที่ภัทรพงศ์ เคลื่อนที่ได้เป็นเท่าใด

0 เมตร                  308 เมตร               ข 14 เมตร                924 เมตร

test1m.4-6

เมื่อสอดแถบกระดาษเข้าไปในเครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบ 50 ครั้งต่อวินาที และใช้มือดึงแถบกระดาษออกมาตรง ๆ แล้วนำกระดาษมาทาบกับไม้บรรทัดวัดระยะได้ดังรูป จงตอบคำถามข้อ 3–6

3. เวลาระหว่างจุด A ถึง จุด D เป็นเท่าใด

0.10 วินาที             ค 0.14 วินาที             ข 0.12 วินาที             0.18 วินาที

 

4. ระหว่างจุดใดถึงจุดใดที่มีความเร็วในการดึงกระดาษออกมาจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลามากที่สุด

A ถึง B                  ค C ถึง D                  ข B ถึง C                  D ถึง E

5. อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A ถึง D เป็นเท่าใด

0.75 เมตร/วินาที       ค 0.65 เมตร/วินาที       ข 0.70 เมตร/วินาที       0.60 เมตร/วินาที

 

6. จากแถบกระดาษ ข้อสรุปใดถูกต้อง

ความเร็วคงที่

ระหว่างจุด C ถึง D ดึงกระดาษเร็วขึ้นและดึงช้าลงในระหว่างจุด D และ E

ระหว่างจุด B และ C ดึงกระดาษเร็วกว่าระหว่างจุด A และ B

ข้อมูลไม่เพียงพอสรุปไม่ได้

 

7. จากรูปเจี๊ยบเดินจาก A ไป B ใช้เวลา 5 วินาที แล้ววิ่งต่อไปยัง C ใช้เวลา 5 วินาทีเท่าเดิม จงหาความเร็วเฉลี่ยของเจี๊ยบตลอดการเคลื่อนที่นี้

test7m4-6 

1.5 เมตร/วินาที        ค 2.5 เมตร/วินาที        ข 2.0 เมตร/วินาที        3.5 เมตร/วินาที

 

8. รถยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งภายในเวลา 6 วินาที มีความเร็วเป็น 30 m/s รถคันนี้มีความเร่งเท่าใด

2.5 เมตร/วินาที        ค 4 เมตร/วินาที           ข 3 เมตร/วินาที          5 เมตร/วินาที

 

9. ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็ว 20 m/sถ้าเขาขับด้วยความเร่งสม่ำเสมอเท่ากับ 5 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที รถยนต์คันนี้จะมีความเร็วเท่าไร

40 เมตร/วินาที         50 เมตร/วินาที         ข 45 เมตร/วินาที         55 เมตร/วินาที

 

10. รถโดยสารคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่จอด และขับด้วยความเร่ง 5 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที รถโดยสารคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด

60 เมตร                 80 เมตร                 ข 70 เมตร                90

ต้องการดาวน์โหลด ฉบับสมบูรณ์ 100%  +เฉลยเชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4-6 พร้อมเฉลย

 

Incoming search terms:

 • ข้อสอบฟิสิกส์ ม 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบการเคลื่อนที่ พร้อมเฉลย
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4 พร้อมวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลยวิธีทํา
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 พร้อม เฉลย ละเอียด
 • ข้อสอบ ฟิสิกส์ พร้อม เฉลย วิธี ทํา
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4 พร้อมวิธีทํา เรื่องการเคลื่อนที่
 • โจทย์เครื่องเคาะสัญญาณเวลาพร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ม 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ ม 5 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ม 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 4-6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 4 พร้อมเฉลย
 • โจทย์ฟิสิกส์ พร้อมวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง : ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว         

1. ภาพใดแสดงโครโมโซมเพศของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายได้ถูกต้อง

ก.   A                                                          ข.   B

ค.   C                                                          ง.   C และ D

2. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด

ก.  นิวเคลียส                                              ข.   พลาสมา

ค.   เม็ดเลือดแดง                                       ง.   โพรโทพลาซึม

3. ครอบครัวหนึ่งในแต่ละรุ่นมีบุตรรุ่นละ 4 คน เมื่อถึงรุ่นที่ 4 จะมีจำนวนสมาชิกจะเป็นเท่าใด

ก.  4                                                          ข.   16

ค.   64                                                        ง.   256

4. ระบบสืบพันธุ์ของเด็กชายเล็กๆ มีความแตกต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร

ก.  ยังมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์                        ข.   เซลล์สืบพันธุ์ยังสร้างได้น้อย

ค.   เซลล์สืบพันธุ์ยังเจริญไม่เต็มที่              ง.   ยังไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้

5.     ตำแหน่งที่มีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ของคนคือข้อใด

ก.  มดลูก                                                   ข.   รังไข่

ค.   ท่อนำไข่ตอนต้น                               ง.   ช่องคลอด

6. ข้อใดไม่มีโอกาสเป็นไปได้ในการเกิดฝาแฝด

ก.  เกิดจากอสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 4 คนเพศเดียวกัน

ข.   เกิดจากอสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2 คนต่างเพศกัน

ค.   เกิดจากอสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2 คนเพศเดียวกัน

ง.   เกิดจากอสุจิ 3 ตัว ผสมกับไข่ 3 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 4 คนมีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศกัน

7. แฝดอิน – จัน  ไซมิสทวินคู่แรกของโลกเป็นฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิแบบใด

ก.  ไข่ 1 ใบ อสุจิ 2 ตัว                                  ข.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว

ค.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว                                  ง.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 1 ตัว

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.  หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะผิวเผือกคือยีนเด่น

ข.   โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม  จึงสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้

ค.   การแต่งงานในหมู่เครือญาติ  ทำให้โอกาสที่หน่วยพันธุกรรมที่ดีมีโอกาสปรากฏดีมากขึ้น

ง.   ลูกที่เกิดจะไม่มีโอกาสเป็นลักษณะผิวเผือก ถ้าพ่อผิวปกติ แต่แม่เป็นพาหะผิวเผือก

9. ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม

ก.  โรคเอดส์                                                ข.   โรคตาบอดสี

ค.  โรคธาลัสซีเมีย                                        ง.   โรคปัญญาอ่อนบางชนิด

10. ชายผิวเผือกแต่งงานกับหญิงผิวปกติ มีลักษณะปกติแท้ โอกาสที่จะมีลูกผิวเผือกเป็นเท่าใด

ก.  0%                                                       ข.   25%

ค.   75%                                                     ง.   100%

11. ถ้าผู้ชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY และผู้หญิงมีโคโมโซมเพศเป็น XX การผสมโดยปกติจะมีโอกาสเกิดลูกชายร้อยละเท่าใด

ก.  0                                                          ข.  25

ค.   50                                                        ง.   100

12. ทารกเพศชายที่คลอดออกมามีลูกอัณฑะเคลี่อนลงมาในถุงอัณฑะเพียงลูกเดียว ลูกที่ค้างอยู่ในช่องท้องจะมีลักษณะตามข้อใด

ก.  สร้างอสุจิตามปกติ

ข.   สร้างฮอร์โมนเพศชายตามปกติ

ค.   ไม่สร้างทั้งอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย

ง.   สร้างอสุจิได้น้อยลงแต่สร้างฮอร์โมนมากขึ้น

13. การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.  ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

ง.   ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอดออกมา

14. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ (Celldifferentiation) เกิดขึ้นมากที่สุดที่ช่วงใดของการเจริญเติบโต

ก.  ฟีตัส  →  เด็ก                                       ข.  เด็ก  →  ผู้ใหญ่

ค.   เอ็มบริโอฝังตัวที่มดลูก                             ง.   เอ็มบริโอ  →  ฟีตัส

15. เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ม. 3 ได้ดีที่สุดคือข้อใด

ก.  วัดมวลน้ำหนักแห้ง                                 ข.  นับจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

ค.   วัดความสูงและน้ำหนัก                           ง.   วัดขนาดของสะโพก รอบอก และรอบเอว

16. การแสดงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้นจะถูกควบคุมโดยยีนอย่างน้อยกี่คู่

ก.  1 คู่                                                       ข.   2  คู่

ค.   3 คู่                                                       ง.   มากกว่า 3 คู่ขึ้นไป

17. ตามปกติเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิตามปกติจะยังฝังตัวบริเวณมดลูก นอกจากนี้ยังสามารถฝังตัวบริเวณใดได้อีก

ก.  รังไข่                                                      ข.  ช่องท้อง

ค.  ปีกมดลูก                                               ง.   ทั้งช่องท้องและปีกมดลูก

18. ทารกในครรภ์มีจำนวนโครโมโซมในร่างกาย 47 แท่ง ทารกดังกล่าวมีโอกาสเป็นอย่างไร

ก.  ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ข.   เป็นโรคปัญญาอ่อน

ค.  เกิดความผิดปกติกับโครงสร้างของร่างกาย

ง.   เป็นไปได้ทั้ง ก, ข และ ค

19. ทารกหลอดแก้ว หมายถึงข้อใด

ก.  ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่แล้วเจริญเติบโตภายในหลอดแก้ว

ข.  ทารกที่เกิดจากการฉีดเซลล์อสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ภายในมดลูกแล้วนำออกมาเลี้ยงให้เจริญเติบโตภายในหลอดแก้ว

ค.   ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ภายในหลอดแก้ว  แล้วนำไซโกต ฉีดเข้าไปในเพศหญิงเพื่อให้ฝังตัวและเจริญภายในมดลูก

ง.   ทารกที่เกิดจากการนำไซโกตออกจากมดลูกมาเลี้ยงในหลอดแก้ว  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและอาหารเหมาะสมกับการเจริญได้ดีกว่าในมดลูกของแม่

20. เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน  เมื่อแพร่จากแม่ไปยังเอ็มบริโอในครรภ์จะเข้าไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆ ของทารก ข้อใดเกิดจากการทำลายของเชื้อโรคนี้น้อยที่สุด

ก.  ตาบอด                                                  ข.   หูหนวก

ค.   จมูกแหว่ง                                              ง.   หัวใจพิการ

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% +เฉลยเชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อม เฉลย
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบพันธุกรรม ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ ม 3
 • ข้อสอบวิทย์ม 3
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ ม 3 วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบวิทย์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • เฉลยแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม 3
 • เฉลย วิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ พันธุกรรม ม 3 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบพันธุกรรม ม 3
 • คําถามวิทยาศาสตร์ ม 3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลย

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1

คำชี้แจง: ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว           

1. หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของคน คือ ข้อใด

ก.   เซลล์                                                     ข.   เนื้อเยื่อ

ค.   นิวเคลียส                                              ง.   ผนังเซลล์

2. สิ่งใดทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม

ก.  เซลล์ผิวหนัง                                          ข.   เซลล์สืบพันธุ์

ค.   เซลล์กล้ามเนื้อ                                       ง.   เซลล์เม็ดเลือดแดง

3. เนื้อเยื่อชนิดใดประกอบด้วยเซลล์ที่สามารถหดตัวและคลายตัวได้

ก.  เนื้อเยื่อผิว                                              ข.   เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ค.   เนื้อเยื่อประสาท                                      ง.   เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

4. ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก.  ระบบหายใจ  → จมูก → แลกเปลี่ยนแก๊ส O2  และ CO2

ข.   ระบบไหลเวียนเลือด → หัวใจ → แลกเปลี่ยนแก๊ส  O2  และ CO2

ค.   ระบบสืบพันธุ์ → มดลูก, รังไข่ → ผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพื่อการเจริญพันธุ์

ง.   ระบบย่อยอาหาร → ปาก → ลำเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

5. กระเพาะอาหารของคนเรามีเอนไซม์ชนิดใดช่วยในการย่อยอาหาร  และทำงานได้ดีในสภาวะเช่นใด

ก.  ไลเปส / เบส                                           ข.   เปปซิน / กรด

ค.   อะไมเลส / เบส                                       ง.   กรดไฮโดรคลอริก / กรด

6. เมื่อเรารับประทานอาหาร  สารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยที่อวัยวะส่วนใด

ก.  เฉพาะกระเพาะอาหาร                             ข.   เฉพาะลำไส้เล็ก

ค.   กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก                ง.   กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่

7. สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

ก.  ทรอมบิน                                                ข.   โกลบูลิน

ค.   โปรทรอมบิน                                          ง.   วิตามินเคและแคลเซียม

8. เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สิ่งใดจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว

ก.  เกล็ดเลือด                                             ข.   พลาสมา

ค.   เซลล์เม็ดเลือดแดง                             ง.   เซลล์เม็ดเลือดขาว

9. หลังการออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติ  ร่างกายจะมีวิธีใดในการช่วยลดอุณหภูมิ

ก.  เพิ่มการขับเหงื่อเพื่อให้น้ำระเหยออกมา

ข.   เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึมเพื่อให้มีการกำจัดเหงื่อมากขึ้น

ค.   หายใจเข้าออกอย่างรวดเร็วเพื่อระบายความร้อน

ง.   พักผ่อนมากๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาวะสมดุลของระบบ

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า

ก.  ปอดพองออก  ท้องแฟบลง

ข.   กะบังลมหดตัว  กระดูกซี่โครงลดต่ำลง

ค.   ปอดขยายใหญ่ขึ้น  กะบังลมยกตัวสูงขึ้น

ง.   กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น  กะบังลมลดต่ำลง

11. การแลกเปลี่ยนแก็สของร่างกายและอากาศภายนอกต้องอาศัยกระบวนการใด

ก.  กระบวนการหายใจ                                  ข.   กระบวนการขับถ่าย

ค.   กระบวนการย่อยอาหาร                            ง.   กระบวนการออกกำลังกาย

12. ในส่วนใดของร่างกายที่พบว่ามีของเสียมากที่สุด

ก.  กรวยไต                                                 ข.   หลอดไต

ค.   ท่อปัสสาวะ                                          ง.   กระเพาะปัสสาวะ

13. ปัสสาวะของคนเราปกติจะมีสมบัติอย่างไร

ก.  เบส                                                       ข.   กรด

ค.   กลาง                                                    ง.   หวานเล็กน้อย

14. สารในข้อใดที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่หน่วยไตได้

ก.  เกลือแร่                                                 ข.  กรดอะมิโน

ค.  น้ำตาลกลูโคส                                    ง.  เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

15. เมื่อดื่มสุราจะทำให้เกิดอาการมึนเมา ร่างกายไม่สามารถทรงตัวได้ เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดมากที่สุด

ก.  ซีรีบรัม                                                   ข.   ซีรีเบลลัม

ค.   ไฮโพทาลามัส                                     ง.   เมดุลลา ออบลองกาตา

16. ถ้าร่างกายหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไป ร่างกายจะแสดงอาการใดเพื่อเป็นการขับสิ่งแปลกปลอมออกนอกร่างกาย

ก.  การหาว                                                 ข.  การสะอึก

ค.   การคัดจมูก                                           ง.   การไอ การจาม

17. แพทย์ให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยผ่านทางเส้นเลือดใด

ก.  เส้นเลือดดำ                                           ข.   เส้นเลือดแดง

ค.   เส้นเลือดฝอย                                        ง.   เส้นเลือดใหญ่

18. ข้อใดส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด

ก.   หลอดเลือดขยาย                                    ข.   หลอดเลือดเกิดการอุดตัน

ค.   ผนังหลอดเลือดเปราะ                            ง.   ระดับไขมันในเส้นเลือดต่ำ

19. คนที่มีร่างกายแข็งแรง อายุประมาณ 35ปี ควรจะมีค่าความดันเลือดสูงสุดเท่าไร จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ก.  110 มิลลิเมตรปรอท                               ข.   120 มิลลิเมตรปรอท

ค.   135 มิลลิเมตรปรอท                               ง.   160 มิลลิเมตรปรอท

20. ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาไม่ถูกต้อง

ก.  ตัวอ่อนไม่มีการหายใจ                                     ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ       ง.   หัวใจของตัวอ่อนยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% พร้อมเฉลย จำนวนหลายชุด เชิญด้านล่างนี้ค่ะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อมเฉลย 100 ข้อ
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทย์ม 2
 • คําถามวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2พร้อมเฉลย
 • เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 เทอม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ม 2 วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม ต้น พร้อมเฉลย
 • แบบ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อมเฉลย 100ข้อ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง : ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “วิทยาศาสตร์” มากที่สุด

ก.    การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชและสัตว์

ข.    ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

ค.    การศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์

ง.     การแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอน

2. ในการตั้งปัญหาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการใดเป็นสำคัญ

ก.    ทฤษฎี                                                                    ข.    สมมติฐาน

ค.    ข้อเท็จจริง                                                             ง.     การทดลอง

3เพราะเหตุใดเราจึงต้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนจึงสรุปผล

ก.    เพื่อให้เกิดความชำนาญ                                     ข.    เพื่อให้ได้ผลงานมากๆ

ค.    เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้                               ง.     เพื่อหาข้อบกพร่องในการทดลอง

4ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ก.    จิตใจ                                                                       ข.    ร้อนหนาว

ค.    กลิ่นฉุน                                                   ง.     การได้ยิน

5หน่วยวัดอุณหภูมิในระบบเอสไอคือข้อใด

ก.    เคลวิน                                                                    ข.    องศาเซลเซียส

ค.    องศาโรเมอร์                                                        ง.     องศาฟาเรนไฮต์

6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดขนาดของวัตถุ

ก.    วัดหลายๆ ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยในการวัด      

ข.    ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ ชนิด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน

ค.    ใช้คนหลายๆ คนในการวัด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน

ง.     ใช้เครื่องมือชนิดเดียว และวัดเพียงครั้งเดียว ใช้ค่าที่อ่านได้

7การวัดความกว้าง – ยาวของโต๊ะนักเรียนควรใช้เครื่องมือชนิดใด

ก.    ไม้เมตร                                                                 ข.    ตลับเมตร

ค.    ไม้บรรทัด                                                             ง.     ไม้โปรเจกเตอร์

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงผลการทดลอง

ก.    เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด

ข.    สารละลายชนิดนี้คือกรดอินทรีย์

ค.    เทสารละลายจากขวดลงในหลอดทดลอง

ง.     สารผสมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงขุ่น และเกิดฟองแก๊สขึ้นเล็กน้อย

9. หากต้องการจะตรวจดูเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก.    แว่นขยาย                                                              ข.    กล้องจุลทรรศน์

ค.    กล้องส่องทางไกล                                               ง.     กล้องโทรทรรศน์

10. ขนาดของเซลล์สิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปมีขนาดประมาณเท่าใด

ก.    1 – 5 ไมโครเมตร                                                ข.    10 – 20 ไมโครเมตร

ค.    10 – 100 ไมโครเมตร                                         ง.     น้อยกว่า 1 ไมโครเมตร

11.  นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคนแรกคือใคร

ก.    ชไลเดน                                                                 ข.    กาลิเลโอ

ค.    ชวานน์                                                                  ง.     โรเบิร์ต ฮุก

12. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ก.    แสงและน้ำ                                                           ข.    น้ำและคลอโรฟิลล์

ค.    แสงและคลอโรฟิลล์                                           ง.     แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

13.  การทดสอบหาแป้งในใบไม้ชนิดต่างๆ เป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.    แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ข.    ผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแป้ง

ค.    คลอโรฟิลล์มีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช

ง.     คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

14.  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการตรวจสอบหาแป้งในใบชบาด่างได้ถูกต้อง

                                1.     แช่ใบชบาด่างในน้ำเย็น             

                                2.     ต้มใบในแอลกอฮอล์

                                3.     ต้มใบในน้ำเดือด        

                                4.     เติมสารละลายไอโอดีนลงบนใบ

ก.    1 → 2 → 3 → 4                                          ข.    3 → 2 → 1 → 4

ค.    4 → 3 → 2 → 1                                          ง.     3 → 2 → 4 → 1

15. ถ้าต้องการตรวจสอบคลอโรฟิลล์ในพืชจะต้องนำส่วนใดของพืชมาทดสอบ

ก.    ใบ                                                   ข.    กิ่ง

ค.    ดอก                                                 ง.     ราก

16.  การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประโยชน์ต่อพืชในแง่ใด

ก.    การดูดน้ำของรากพืช                                   ข.    การลำเลียงน้ำ

ค.    การลำเลียงแร่ธาตุ                                         ง.     การลำเลียงอาหาร

17.  โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่มีส่วนสำคัญในการดูดน้ำเข้าสู่รากพืช

ก.    ขนราก                                                               ข.    ปลายสุดของราก     

ค.    ด้านบนของปลายราก                                    ง.     บริเวณที่อยู่ใต้ดิน

18. น้ำในดินสามารถเข้าสู่รากพืชโดยอาศัยกระบวนการใด

ก.    ออสโมซิส                                                            ข.    การดูดซับ

ค.    การแพร่                                                                 ง.     การดูดน้ำโดยตรงของราก

19. การคายน้ำของพืชเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการใด

ก.    การหายใจ                                                             ข.    การลำเลียงอาหาร

ค.    การสังเคราะห์ด้วยแสง                                      ง.     การลำเลียงน้ำและเกลือแร่

20. เราจะพบปากใบบริเวณใดมากที่สุด

ก.    ท้องใบ                                                                   ข.    หลังใบ

ค.    รากแก้ว                                                                 ง.     กิ่งและลำต้น

ต้องการข้อสอบฉบับสมบูรณ์ 100% พร้อมเฉลย มีหลายชุดให้คุณเลือกอย่างจุใจ โหลดเลยฟรี โหลดง่าย โหลดสบาย เชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 1พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 100 ข้อ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 พร้อมเฉลย 100ข้อ
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 1
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบม 1 วิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1พร้อมเฉลย
 • คำถามวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบ ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 เรื่อง สารละลาย พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบสารละลาย ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 100ข้อ พร้อมเฉลย
 • เฉลย วิทยาศาสตร์ ม 1

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยฯ ที่ 1    สัตว์โลกผู้น่ารัก     จำนวน 30 ข้อ

จงกา χ ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.    สุนัขมีการเจริญแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นเดียวกับสัตว์ในข้อใด  

ก.    กบ                          ข.   แมลงปอ                        ค. แมลงสามง่าม                ง.   ผีเสื้อ

2.  เราสามารถพบตัวอ่อนของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์ที่ใด        

ก.    บนพื้นดิน             ข.   บนต้นไม้                        ค. ตามกิ่งไม้ผุ           ง.   ในน้ำ

3. จากแผนภาพ น่าจะเป็นการเจริญเติบโตของสัตว์ในข้อใด

test1p.6

ก. กบ                             ข.   เหา                                   ค. ด้วง                        ง.   แมลงปอ       

4.  การเจริญเติบโตแบบใดมีระยะดักแด้  

ก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย

ค. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์

ง. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์

5. สัตว์ในข้อใดมีการเจริญเติบโตแบบมีการรูปร่างเช่นเดียวกับสัตว์ในข้อใด    

ก.    กบ                          ข.   แมลงปอ                        ค.    แมลงสามง่าม      ง.   ผีเสื้อ

6. ข้อใดถูกต้อง

ก.    ปลวกมีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์

ข.    ตัวอ่อนแมลงปออาศัยอยู่บนต้นไม้

ค.    แมลงสาบมีการเจริญเติบโตระยะดักแด้

ง.    ยุงมีการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 4 ขั้น

7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกินอาหารของสัตว์

ก.    นกอินทรีกินงูเป็นอาหาร

ข.    หมูป่ากินจระเข้เป็นอาหาร

ค.    กระต่ายกินนกเป็นอาหาร

ง.    กบกินงูเป็นอาหาร

8.  สัตว์ในข้อใดที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

ก.    งู                          ข.   เป็ด                                       ค.    ช้าง                     ง.   จระเข้

9.    หากนักเรียนเลี้ยงเหยี่ยว นักเรียนจะให้อะไรเป็นอาหาร      

ก.    ผลไม้                     ข.   ใบหญ้า                             ค.            เนื้อสัตว์      ง.   ผัก

10. ข้อใดถูกต้อง

test10p.6

 ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100%  เชิญด้านล่างนี้  คลิ๊กเลยมีให้คุณเลือกดาวน์โหลดอย่างเต็มที่

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

    

             

               

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 6
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทย์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ป 6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบออนไลน์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1
 • ข้อสอบวิทย์
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบป 6พร้อมเฉลย
 • แบบ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย 100 ข้อ
 • ข้อสอบวิทย์ ป 6 พร้อมเฉลย