ใบความรู้ วิชาแรงและการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.4-6

1.ใบความรู้ วิชาแรงและการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6  ดาวน์โหลดฟรีด้านล่างค่ะ

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่
1. การเคลื่อนที่แนวตรง
1.1 ลักษณะการเคลื่อนที่

ในธรรมชาติมีการเคลื่อนที่หลายลักษณะ เช่น รถยนต์แล่นไปตามถนน การหมุนของวงล้อจักรยานการกระเพื่อมขึ้นลงของผิวน้า การเคลื่อนที่ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับตาแหน่งและการเปลี่ยนตาแหน่งในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ถ้าเป็นกรณีรถยนต์แล่นไปตามถนนลักษณะที่จะเกี่ยวกับตาแหน่งและการ เปลี่ยนตาแหน่งของรถยนต์ เป็นต้น
การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่และการเคลื่อนที่แบบหมุนอนุภาค สามารถเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ได้เท่านั้นโดยไม่สามารถเคลื่อนที่แบบหมุน แต่วัตถุแข็งเกร็งจะสามารถเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่และแบบหมุน

รูป 6.1p6.1.1p6.1

การศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในธรรมชาติแบ่งเป็นการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ kinematics และdynamics สาหรับ kinematics เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยไม่คานึงถึงสาเหตุที่ทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไป สาหรับ dynamics จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไป สาหรับการศึกษาในบทนี้จะเป็นการศึกษาในแนวของ kinematics และในบทที่ 7 เรื่องเกี่ยวกับนิวตันจะเป็นการศึกษาในแนวของ dynamics
1.2 ระยะทางการเคลื่อนที่
ระยะทาง หมายถึง ระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริง ๆ โดยจะต้องตาแหน่งเริ่มต้นของวัตถุ ตาแหน่งสุดท้ายของวัตถุและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร (m)
1.3 อัตราของวัตถุ
อัตราเร็ว หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที

1.ใบความรู้ วิชาแรงและการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

ใบความรู้วิชาแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6

Incoming search terms:

 • ข้อสอบฟิสิกส์ ม 4
 • ฟิสิกส์ พื้นฐาน
 • แรงและการเคลื่อนที่ ม 4
 • แรงและการเคลื่อนที่ ม 5
 • เฉลยใบงานฟิสิกส์ ม 4
 • แรงในธรรมชาติ ม 4
 • การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ม 4-6 เฉลย
 • yhs-mystartdefault
 • เฉลยการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ม 4-6
 • ฟิสิกส์พื้นฐาน ม 4-6
 • ข้อสอบ เรื่อง แรง และ การ เคลื่อนที่ พร้อม เฉลย
 • เฉลยคําถามท้ายบท ฟิสิกส์พื้นฐาน ม 4-6
 • แรงในธรรมชาติ ม 5
 • ข้อสอบ o net ฟิสิกส์ พร้อม เฉลย ม 4
 • การเคลื่อนที่ ม 4
 • แรงและการเคลื่อนที่ม 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>