ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวของเรา

 1. ครอบครัว

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครอบครัวกำหนด เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

handout1p.5

            ครอบครัวและโรงเรียน ประกอบด้วยสมาชิกที่ดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนที่มีบทบาท สิทธิ และหน้าที่แตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และสิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสม จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

1.โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
1.1 โครงสร้างของครอบครัว
ครอบครัว
 หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยสมาชิกภายในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีความผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงสร้างครอบครัว

handout2p.5

สนใจดาวน์โหลดเพื่อประโยชน์ของการศึกษา  ดาวน์โหลดเลยค่ะ ฉบับสมบูรณ์

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

Incoming search terms:

  • วิทย์ป 5
  • ครอบครัวของฉัน
  • ใบงานป 5วิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>