แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ 1

การจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์มี  3 แบบ แก้ไขได้ด้านล่างสุดค่ะ

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต                                                     เวลา 2 ชั่วโมง                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

1. สาระสำคัญ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราสามารถจำแนกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (ว 1.1 ป. 1/1)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (K)

2. ระบุชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (K)

3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)

4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A)

5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)

6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P)

4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก    สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต2. ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะ    ระหว่างเรียน3. ทดสอบก่อนเรียน 1. ประเมินเจตคติทาง    วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล2. ประเมินเจตคติต่อ    วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล  1. ประเมินทักษะกระบวนการทาง    วิทยาศาสตร์2. ประเมินทักษะการคิด3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา4. ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติ    กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือราย

    กลุ่ม

 5. สาระการเรียนรู้

ลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

6. แนวทางการบูรณาการ

ภาษาไทย :  สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์  : จำแนกและนับจำนวนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ศิลปะ : วาดภาพและระบายสีสิ่งที่นักเรียนสำรวจบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม

ภาษาต่างประเทศ  : ฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียนรู้หรือนักเรียนสนใจ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของนักเรียน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น

– ระหว่างทางมาโรงเรียนนักเรียนเห็นอะไรบ้าง

– สิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นกำลังทำอะไรอยู่ เช่น กินอาหาร เคลื่อนไหว อยู่กับที่ หรือ

นอนหลับ

– สิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นมีลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง

– นัก เรียนรู้หรือไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็น สิ่งใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดจัดเป็นสิ่งไม่มี

ชีวิตเพราะอะไร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นสร้างความสนใจ

(1) ครูนำแผ่นภาพที่แสดงถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ภาพป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด ภาพฟาร์มเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่ หรือครูเปิดซีดีรอมสารคดี เรื่อง สัตว์โลกใต้น้ำหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้

– ภาพหรือเรื่องที่ดูเกิดขึ้นที่ใด

– บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่นักเรียนรู้จักในแผ่นภาพหรือในซีดีรอม

– นักเรียนใช้หลักเกณฑ์ใดจำแนกสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2) ขั้นสำรวจและค้นหา

(1) นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่บริเวณบ้านหรือสถานที่ที่นักเรียน

เคยไป โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจว่าเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นเรื่องของตนเอง

และสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียน

ต้องการดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฉบับสมบูรณ์มีให้โหลดแล้วด้านล่างเลยค่ะ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

Incoming search terms:

  • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 1
  • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป 1
  • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ป 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>