ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง : ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “วิทยาศาสตร์” มากที่สุด

ก.    การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชและสัตว์

ข.    ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

ค.    การศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์

ง.     การแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอน

2. ในการตั้งปัญหาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการใดเป็นสำคัญ

ก.    ทฤษฎี                                                                    ข.    สมมติฐาน

ค.    ข้อเท็จจริง                                                             ง.     การทดลอง

3เพราะเหตุใดเราจึงต้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนจึงสรุปผล

ก.    เพื่อให้เกิดความชำนาญ                                     ข.    เพื่อให้ได้ผลงานมากๆ

ค.    เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้                               ง.     เพื่อหาข้อบกพร่องในการทดลอง

4ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ก.    จิตใจ                                                                       ข.    ร้อนหนาว

ค.    กลิ่นฉุน                                                   ง.     การได้ยิน

5หน่วยวัดอุณหภูมิในระบบเอสไอคือข้อใด

ก.    เคลวิน                                                                    ข.    องศาเซลเซียส

ค.    องศาโรเมอร์                                                        ง.     องศาฟาเรนไฮต์

6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดขนาดของวัตถุ

ก.    วัดหลายๆ ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยในการวัด      

ข.    ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ ชนิด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน

ค.    ใช้คนหลายๆ คนในการวัด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน

ง.     ใช้เครื่องมือชนิดเดียว และวัดเพียงครั้งเดียว ใช้ค่าที่อ่านได้

7การวัดความกว้าง – ยาวของโต๊ะนักเรียนควรใช้เครื่องมือชนิดใด

ก.    ไม้เมตร                                                                 ข.    ตลับเมตร

ค.    ไม้บรรทัด                                                             ง.     ไม้โปรเจกเตอร์

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงผลการทดลอง

ก.    เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด

ข.    สารละลายชนิดนี้คือกรดอินทรีย์

ค.    เทสารละลายจากขวดลงในหลอดทดลอง

ง.     สารผสมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงขุ่น และเกิดฟองแก๊สขึ้นเล็กน้อย

9. หากต้องการจะตรวจดูเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก.    แว่นขยาย                                                              ข.    กล้องจุลทรรศน์

ค.    กล้องส่องทางไกล                                               ง.     กล้องโทรทรรศน์

10. ขนาดของเซลล์สิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปมีขนาดประมาณเท่าใด

ก.    1 – 5 ไมโครเมตร                                                ข.    10 – 20 ไมโครเมตร

ค.    10 – 100 ไมโครเมตร                                         ง.     น้อยกว่า 1 ไมโครเมตร

11.  นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคนแรกคือใคร

ก.    ชไลเดน                                                                 ข.    กาลิเลโอ

ค.    ชวานน์                                                                  ง.     โรเบิร์ต ฮุก

12. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ก.    แสงและน้ำ                                                           ข.    น้ำและคลอโรฟิลล์

ค.    แสงและคลอโรฟิลล์                                           ง.     แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

13.  การทดสอบหาแป้งในใบไม้ชนิดต่างๆ เป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.    แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ข.    ผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแป้ง

ค.    คลอโรฟิลล์มีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช

ง.     คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

14.  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการตรวจสอบหาแป้งในใบชบาด่างได้ถูกต้อง

                                1.     แช่ใบชบาด่างในน้ำเย็น             

                                2.     ต้มใบในแอลกอฮอล์

                                3.     ต้มใบในน้ำเดือด        

                                4.     เติมสารละลายไอโอดีนลงบนใบ

ก.    1 → 2 → 3 → 4                                          ข.    3 → 2 → 1 → 4

ค.    4 → 3 → 2 → 1                                          ง.     3 → 2 → 4 → 1

15. ถ้าต้องการตรวจสอบคลอโรฟิลล์ในพืชจะต้องนำส่วนใดของพืชมาทดสอบ

ก.    ใบ                                                   ข.    กิ่ง

ค.    ดอก                                                 ง.     ราก

16.  การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประโยชน์ต่อพืชในแง่ใด

ก.    การดูดน้ำของรากพืช                                   ข.    การลำเลียงน้ำ

ค.    การลำเลียงแร่ธาตุ                                         ง.     การลำเลียงอาหาร

17.  โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่มีส่วนสำคัญในการดูดน้ำเข้าสู่รากพืช

ก.    ขนราก                                                               ข.    ปลายสุดของราก     

ค.    ด้านบนของปลายราก                                    ง.     บริเวณที่อยู่ใต้ดิน

18. น้ำในดินสามารถเข้าสู่รากพืชโดยอาศัยกระบวนการใด

ก.    ออสโมซิส                                                            ข.    การดูดซับ

ค.    การแพร่                                                                 ง.     การดูดน้ำโดยตรงของราก

19. การคายน้ำของพืชเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการใด

ก.    การหายใจ                                                             ข.    การลำเลียงอาหาร

ค.    การสังเคราะห์ด้วยแสง                                      ง.     การลำเลียงน้ำและเกลือแร่

20. เราจะพบปากใบบริเวณใดมากที่สุด

ก.    ท้องใบ                                                                   ข.    หลังใบ

ค.    รากแก้ว                                                                 ง.     กิ่งและลำต้น

ต้องการข้อสอบฉบับสมบูรณ์ 100% พร้อมเฉลย มีหลายชุดให้คุณเลือกอย่างจุใจ โหลดเลยฟรี โหลดง่าย โหลดสบาย เชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 1พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 100 ข้อ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 พร้อมเฉลย 100ข้อ
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 1
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบม 1 วิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1พร้อมเฉลย
 • คำถามวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบ ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 เรื่อง สารละลาย พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบสารละลาย ม 1 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 100ข้อ พร้อมเฉลย
 • เฉลย วิทยาศาสตร์ ม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>