ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง : ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว         

1. ภาพใดแสดงโครโมโซมเพศของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายได้ถูกต้อง

ก.   A                                                          ข.   B

ค.   C                                                          ง.   C และ D

2. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด

ก.  นิวเคลียส                                              ข.   พลาสมา

ค.   เม็ดเลือดแดง                                       ง.   โพรโทพลาซึม

3. ครอบครัวหนึ่งในแต่ละรุ่นมีบุตรรุ่นละ 4 คน เมื่อถึงรุ่นที่ 4 จะมีจำนวนสมาชิกจะเป็นเท่าใด

ก.  4                                                          ข.   16

ค.   64                                                        ง.   256

4. ระบบสืบพันธุ์ของเด็กชายเล็กๆ มีความแตกต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร

ก.  ยังมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์                        ข.   เซลล์สืบพันธุ์ยังสร้างได้น้อย

ค.   เซลล์สืบพันธุ์ยังเจริญไม่เต็มที่              ง.   ยังไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้

5.     ตำแหน่งที่มีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ของคนคือข้อใด

ก.  มดลูก                                                   ข.   รังไข่

ค.   ท่อนำไข่ตอนต้น                               ง.   ช่องคลอด

6. ข้อใดไม่มีโอกาสเป็นไปได้ในการเกิดฝาแฝด

ก.  เกิดจากอสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 4 คนเพศเดียวกัน

ข.   เกิดจากอสุจิ 1 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2 คนต่างเพศกัน

ค.   เกิดจากอสุจิ 2 ตัว ผสมกับไข่ 2 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 2 คนเพศเดียวกัน

ง.   เกิดจากอสุจิ 3 ตัว ผสมกับไข่ 3 ใบ แล้วได้ฝาแฝด 4 คนมีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศกัน

7. แฝดอิน – จัน  ไซมิสทวินคู่แรกของโลกเป็นฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิแบบใด

ก.  ไข่ 1 ใบ อสุจิ 2 ตัว                                  ข.   ไข่ 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว

ค.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว                                  ง.   ไข่ 2 ใบ อสุจิ 1 ตัว

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.  หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะผิวเผือกคือยีนเด่น

ข.   โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม  จึงสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้

ค.   การแต่งงานในหมู่เครือญาติ  ทำให้โอกาสที่หน่วยพันธุกรรมที่ดีมีโอกาสปรากฏดีมากขึ้น

ง.   ลูกที่เกิดจะไม่มีโอกาสเป็นลักษณะผิวเผือก ถ้าพ่อผิวปกติ แต่แม่เป็นพาหะผิวเผือก

9. ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม

ก.  โรคเอดส์                                                ข.   โรคตาบอดสี

ค.  โรคธาลัสซีเมีย                                        ง.   โรคปัญญาอ่อนบางชนิด

10. ชายผิวเผือกแต่งงานกับหญิงผิวปกติ มีลักษณะปกติแท้ โอกาสที่จะมีลูกผิวเผือกเป็นเท่าใด

ก.  0%                                                       ข.   25%

ค.   75%                                                     ง.   100%

11. ถ้าผู้ชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY และผู้หญิงมีโคโมโซมเพศเป็น XX การผสมโดยปกติจะมีโอกาสเกิดลูกชายร้อยละเท่าใด

ก.  0                                                          ข.  25

ค.   50                                                        ง.   100

12. ทารกเพศชายที่คลอดออกมามีลูกอัณฑะเคลี่อนลงมาในถุงอัณฑะเพียงลูกเดียว ลูกที่ค้างอยู่ในช่องท้องจะมีลักษณะตามข้อใด

ก.  สร้างอสุจิตามปกติ

ข.   สร้างฮอร์โมนเพศชายตามปกติ

ค.   ไม่สร้างทั้งอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย

ง.   สร้างอสุจิได้น้อยลงแต่สร้างฮอร์โมนมากขึ้น

13. การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.  ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

ง.   ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอดออกมา

14. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ (Celldifferentiation) เกิดขึ้นมากที่สุดที่ช่วงใดของการเจริญเติบโต

ก.  ฟีตัส  →  เด็ก                                       ข.  เด็ก  →  ผู้ใหญ่

ค.   เอ็มบริโอฝังตัวที่มดลูก                             ง.   เอ็มบริโอ  →  ฟีตัส

15. เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น ม. 3 ได้ดีที่สุดคือข้อใด

ก.  วัดมวลน้ำหนักแห้ง                                 ข.  นับจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

ค.   วัดความสูงและน้ำหนัก                           ง.   วัดขนาดของสะโพก รอบอก และรอบเอว

16. การแสดงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้นจะถูกควบคุมโดยยีนอย่างน้อยกี่คู่

ก.  1 คู่                                                       ข.   2  คู่

ค.   3 คู่                                                       ง.   มากกว่า 3 คู่ขึ้นไป

17. ตามปกติเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิตามปกติจะยังฝังตัวบริเวณมดลูก นอกจากนี้ยังสามารถฝังตัวบริเวณใดได้อีก

ก.  รังไข่                                                      ข.  ช่องท้อง

ค.  ปีกมดลูก                                               ง.   ทั้งช่องท้องและปีกมดลูก

18. ทารกในครรภ์มีจำนวนโครโมโซมในร่างกาย 47 แท่ง ทารกดังกล่าวมีโอกาสเป็นอย่างไร

ก.  ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ข.   เป็นโรคปัญญาอ่อน

ค.  เกิดความผิดปกติกับโครงสร้างของร่างกาย

ง.   เป็นไปได้ทั้ง ก, ข และ ค

19. ทารกหลอดแก้ว หมายถึงข้อใด

ก.  ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่แล้วเจริญเติบโตภายในหลอดแก้ว

ข.  ทารกที่เกิดจากการฉีดเซลล์อสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ภายในมดลูกแล้วนำออกมาเลี้ยงให้เจริญเติบโตภายในหลอดแก้ว

ค.   ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ภายในหลอดแก้ว  แล้วนำไซโกต ฉีดเข้าไปในเพศหญิงเพื่อให้ฝังตัวและเจริญภายในมดลูก

ง.   ทารกที่เกิดจากการนำไซโกตออกจากมดลูกมาเลี้ยงในหลอดแก้ว  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและอาหารเหมาะสมกับการเจริญได้ดีกว่าในมดลูกของแม่

20. เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน  เมื่อแพร่จากแม่ไปยังเอ็มบริโอในครรภ์จะเข้าไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆ ของทารก ข้อใดเกิดจากการทำลายของเชื้อโรคนี้น้อยที่สุด

ก.  ตาบอด                                                  ข.   หูหนวก

ค.   จมูกแหว่ง                                              ง.   หัวใจพิการ

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% +เฉลยเชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อม เฉลย
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบพันธุกรรม ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ ม 3
 • ข้อสอบวิทย์ม 3
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 3พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ ม 3 วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบวิทย์ ม 3 พร้อมเฉลย
 • เฉลยแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม 3
 • เฉลย วิทยาศาสตร์ ม 3
 • ข้อสอบ พันธุกรรม ม 3 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบพันธุกรรม ม 3
 • คําถามวิทยาศาสตร์ ม 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>