แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4

1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

         1.1 องค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

            คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้แบ่งเนื้อหา 8 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจัดแบ่งการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง สามารถใช้ควบคู่กับสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  โลกของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  พฤติกรรมบางประการของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แสงน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ดินในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ท่องอวกาศ

 รูปแบบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ

     ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเล่ม ซึ่งประกอบด้วย

1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

2) แนวคิด หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และตัวชี้วัดชั้นปี

5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตอนที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตอนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดตามเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

               หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

                   1. ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

                   2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design (Backward Design Template) เป็นกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่

                   ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

                   ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

                   ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ WHERETO ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งนี้ได้ระบุว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% ปรับใช้ได้ง่าย โหลดแบบยก 3 ชุดเลย  คลิ๊กเลยคะด้านล่าง

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

Incoming search terms:

  • แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 4
  • แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>