ใบงาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4-6

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฉบับสมบูรณ์

ใบงาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่

ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวตรง

ใบงานที่ 1   ต้องกาารดาวน์โหลดแบบยกชุด  เชิญโหลดข้างล่างค่ะ

Worksheetmove1      สังเกต :  การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

 

  ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่คงทน

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

อุปกรณ์

1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 เครื่อง

2. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ 1 หม้อ

3. สายไฟ 1 เส้น

4. แถบกระดาษ 5 แถบ

ปัญหา วัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณได้อย่างไร

ขั้นตอน

1. นำเครื่องเคาะสัญญาณเวลาต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ จากนั้นนำแถบกระดาษ

สอดผ่านช่องใต้คันเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา โดยให้อยู่ใต้แผ่นกระดาษคาร์บอน ดังรูป

 Worksheetmove2

2. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทำงาน จากนั้นใช้มือดึงแถบกระดาษตรง ๆ ให้

ผ่านเครื่องด้วยอัตราเร็วช้า ๆ

3. เปลี่ยนแถบกระดาษใหม่แล้วทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1–2 แต่เปลี่ยนอัตราเร็ว

ของการดึงกระดาษเป็นดึงอย่างเร็ว ดึงด้วยอัตราเร็วอย่างสม่ำเสมอ และดึงด้วยอัตราเร็วอย่าง

ไม่สม่ำเสมอ

4. สังเกตจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษที่ได้แต่ละครั้ง รวมทั้งหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่งของการเคลื่อนที่จากแถบกระดาษแต่ละแถบที่ใช้

หมายเหตุ การดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ต้องระมัดระวังอย่าให้แถบกระดาษ

ไปสัมผัสกับเส้นลวดที่แถบกระดาษสอดอยู่

ตัวอย่างผลการสังเกต

 pmove1m.4-6

สรุป

1) แถบกระดาษบางแถบมีระยะห่างระหว่างจุดไม่เท่ากัน ดังรูป () และ () กรณีนี้จะเป็น

แถบกระดาษที่ได้จากการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่สม่ำเสมอ แถบกระดาษบางแถบมีระยะห่างระหว่าง

จุดเท่ากันดังรูป () กรณีนี้จะเป็นแถบกระดาษที่ได้จากการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ

2) ถ้าแถบกระดาษที่มีระยะห่างระหว่างจุดบนแถบเท่ากันและมีค่าน้อย แสดงว่าเป็นการ

เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอซึ่งมีค่าน้อย ดังรูป

 pmove2m.4-6

ถ้าระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษเท่ากันและมีค่ามาก แสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วย

อัตราเร็วสม่ำเสมอและมีค่ามาก ดังรูป

 pmove3m.4-6

จากการพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ จะเห็นได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วย

อัตราเร็วสม่ำเสมอหรืออัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรืออัตราเร็วลดลง และยังสามารถคำนวณอัตราเร็วได้จาก

แถบกระดาษนี้ เนื่องจากบนแถบกระดาษจะบันทึกทั้งระยะทางที่เคลื่อนที่ และช่วงเวลาที่ใช้ในการ

เคลื่อนที่ ระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด ที่อยู่ถัดกันจะเป็นระยะห่างที่แถบกระดาษเคลื่อนที่ได้ภายใน

ช่วงเวลา           วินาที หรือเรียกว่า 1 ช่วงเวลา

รวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6  อยากโหลดฟรี  เชิญด้านล่างเลยค่ะ

1.ใบงานวิชาแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6

           จัดให้เต็ม ๆ  อีกแล้วคะ  กับรวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ให้กับครู  นักเรียน  และผู้ที่สนใจได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ  กับที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>