ใบงานวิชาสารและสมบัติของสาร ม 4-6

 ใบงาน สารและสมบัติของสาร ม. 4-6

ใบงานที่ 1  ต้องการดาวน์โหลดฟรี  เชิญด้านล่างค่ะ

ปัญหา

ประวัติและการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการค้นพบโครงสร้างอะตอม

ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่คงทน

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

3. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่าน

     ประกอบ วารสารวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต

การค้นพบโครงสร้างอะตอม

       และวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมเป็นอย่างไร

ขั้นตอน

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วน

สำคัญในการค้นพบโครงสร้างอะตอม

2. นำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มแล้วนำเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม

บันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

work topic2m.4-6

สรุปผล

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

แนวคำตอบ

                  นักวิทยาศาสตร์สมัยต่าง ๆ ได้สร้างแบบจำลองอะตอมขึ้นตามแนวคิดที่ได้จากการสังเกตและจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ทำให้โครงสร้างอะตอมมีหลายรูปแบบ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา เช่น การเสนอแบบจำลองของจอห์น ดอลตัน นักฟิสิกส์และเคมี เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1766 เมืองคอก-เกอร์เม้าท์ ประเทศอังกฤษ เป็นนักวิทยาศาสตร์บุคคลสำคัญที่ได้ทดลองเคมีและเขียนหนังสือชื่อทฤษฎีอะตอม ได้อธิบายว่า ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาคที่เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ ในสมัยต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบและประดิษฐ์เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า มีการศึกษาปรากฏการณ์ที่แก๊สเกิดการเรืองแสงเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดบรรจุแก๊ส ทำให้ค้นพบว่าในอะตอมยังประกอบด้วยอนุภาคหลายชนิด ซึ่งนำไปสู่แบบจำลองโครงสร้างอะตอมแบบต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

เชิญโหลดฟรี  คลิกที่หัวข้อด้านล่างแล้วโหลดเลยค่ะ

2.ใบงานวิชาสารและสมบัติของสาร ม 4-6

จัดให้เต็ม ๆ  อีกแล้วคะ  กับรวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ให้กับครู  นักเรียน  และผู้ที่สนใจได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ  กับที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/

Incoming search terms:

  • สารและสมบัติของสาร ม 4-6 คําถามท้ายบท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>