แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ

แผนการจัดการเรียนรู้สำเร็จรูป ดาวน์โหลด เชิญด้านล่างสุดคะ

สำหรับครูนำไปปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ปีการศึกษา 2553  

จัดทำโดย

นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………..

ตำแหน่ง…………………..…………………..

โรงเรียน………………………………..………………………………

ตำบล…………………………… อำเภอ……………………………..

จังหวัด…………………………………………………………………

ผ่านการตรวจพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้

 

           ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติ

       (…………………………………….)

ตำแหน่ง…………………………………………………….

วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ………………

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การจัดการในการทำงาน    19 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

workplanp6-1

 

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% ปรับปรุงง่าย  เชิญด้านล่างนี้  โหลดเลยคะ

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>