ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.3

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.3

ใบกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอนที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ใบกิจกรรมที่ 1

สังเกต  ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะของคนในครอบครัวได้

2. สรุปและยกตัวอย่างได้ว่าลักษณะใดบ้างที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

worksheet1m.3-1

ปัญหา ลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นต่าง ๆ ในครอบครัว

ขั้นตอน

1. ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ที่สังเกตได้ของนักเรียนกับคนในเครือญาติที่ใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดตามรายการที่กำหนดในตาราง

2. บันทึกผลที่ได้ลงในสมุด

หมายเหตุ คนในเครือญาติหมายถึง คนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่งรวมไปถึงพี่น้องคนละพ่อหรือคนละแม่ (สำหรับพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือพ่อบุญธรรม แม่บุญธรรมไม่ใช่คนในเครือญาติ

ด้านบนแค่ตัวอย่าง  ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์แบบแก้ไขด้  เชิญคลิ๊กด้านล่างเลยค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.3

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>