ใบงาน ป.3

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน

ใบงานที่ 1  ฉบับเต็มสมบูร์แบบค่ะ  ดาวน์โหลดด้านล่างสุดค่ะ

ทักษะ

1. การสังเกต

2. การเปรียบเทียบ

3. การจัดกระทำและสื่อ

ความหมายข้อมูล

4. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

อุปกรณ์

1. สมุด                   1 เล่ม

2. ปากกา/ดินสอ     1 ด้าม/แท่ง

 คำถาม   นักเรียนมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนพ่อและแม่

สังเกต     ลักษณะของตัวเองกับพ่อแม่

ขั้นตอน

1. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของตัวเองกับพ่อแม่

2. บันทึกลักษณะที่สังเกตได้ลงในตารางบันทึกผล

3. เปรียบเทียบลักษณะที่สังเกตได้ของตนเองกับพ่อแม่

4. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการสังเกต

 บันทึกผล

บุคคล

สีดวงตา

ติ่งหู

สีผิว

สีผม

พ่อ

ดำ

มี

ดำ

ดำ

แม่

ดำ

ไม่มี

ขาว

น้ำตาล

ตนเอง

ดำ

มี

ดำ

น้ำตาล

 สรุป

                ลักษณะของตัวเรามีบางอย่างเหมือนกับพ่อ บางอย่างเหมือนกับแม่ และบางอย่างเหมือนทั้งพ่อและแม่  

คำถามประกอบกิจกรรม

                1. นักเรียนมีลักษณะใดที่เหมือนพ่อกับแม่

                      พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน                                                                                                         

                2. นักเรียนมีลักษณะใดที่แตกต่างจากพ่อกับแม่

                      พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน                                                                                                         

 ใบงานที่ 2

ทักษะ

1. การสังเกต

2. การเปรียบเทียบ

3. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

4. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

อุปกรณ์

1. เมล็ดพริก           1 กรัม

2. เมล็ดถั่วเขียว      1 กรัม

3. เมล็ดคะน้า         1 กรัม

4. กระถางและดินสำหรับปลูกต้นไม้         3 ใบ

 

คำถาม   นักเรียนคิดว่าการเพาะเมล็ดพืชจะให้พืชต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิมหรือไม่

สังเกต     พืชสายพันธุ์ต่าง ๆ

ขั้นตอน

1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5–6 คน

2. นำเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ เพาะลงในกระถางที่มีดินสำหรับ

ปลูกต้นไม้ ชนิดละ 1 กระถาง

3. เขียนชื่อพันธุ์พืชที่นำมาเพาะติดไว้ที่กระถาง

4. รดน้ำทุกวัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลทุก ๆ

5 วัน เป็นเวลา 1 เดือน

5. วิเคราะห์ผลที่สังเกตได้ แล้วสรุปผล

บันทึกผล

เมล็ดที่นำมาเพาะ

พืชต้นใหม่

พริก

ต้นพริก

ถั่วเขียว

ต้นถั่วเขียว

คะน้า

ต้นคะน้า

สรุป

พืชต้นใหม่ที่งอกจากเมล็ดจะเป็นพืชชนิดเดียวกับพืชต้นที่นำเมล็ดชนิดนั้นมา

 คำถามประกอบกิจกรรม

                1. เมล็ดที่นำมาจากพืชต้นเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่

                        เมล็ดจากพืชต้นเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน

                2. ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดพืชชนิดเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

                        มีลักษณะเหมือนกัน

                3. พืชที่งอกขึ้นมาใหม่มีลักษณะเหมือนกับพืชต้นที่นำเมล็ดมาเพาะหรือไม่

                        พืชที่งอกใหม่มีลักษณะเหมือนพืชต้นเดิม

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  100%  เชิญดาวน์โหลดได้เลย แก้ไขได้ค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.3

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>