ใบงาน ป.4

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4

หน่วยการเรียน รู้ที่ 1 โลกสีเขียว

ใบงาน ที่ 1  

ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล  ฉบับสมบูรณ์  ปรับแก้ไขได้  เชิญดาวน์โหลดด้านล่างสุดค่ะ

  worksheetp.4คำถาม รากและ ลำต้นพืชทำหน้าที่ประสานกันอย่างไร

ทดลอง  การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช

ขั้นตอน

ปัญหา

        พืชมีเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารหรือไม่

สมมุติฐาน

        เมื่อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงน่าจะเห็นสีแดงปรากฏในต้นเทียน

ทดลอง

1. ใส่น้ำสีแดง (สีผสมอาหาร) ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 แก้ว

2. ใส่ต้นเทยี นทมี่ รี ากตดิ อยู่ (ซงึ่ ได้ล้างน้ำให้สะอาดแล้ว) ลงไปในแก้วที่มีน้ำสีแดง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

             3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นเทียน แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้นในตารางบันทึกผล

4. ใช้มีดตัดลำต้นของต้นเทียนตามแนวขวางหลังจากนั้นเฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ วางบนกระจกสไลด์

แล้วใช้แว่นขยายส่องดู สังเกตลักษณะของลำต้นและวาดรูป

5. ใช้มีดตัดลำต้นของต้นเทียนตามยาว แล้วใช้แว่นขยายส่องดู สังเกตลักษณะของลำต้นและ

วาดรูป

 worksheet1p.4

 รวบรวมข้อมูล

                รวบรวมข้อมูลโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนหลังแช่น้ำสีแดงและวาดรูปลำต้นพืชใน

ตารางบันทึกข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแช่

ต้นพืชลงในน้ำสีแดง

รูปวาดของลำต้นพืช

ตัดตามแนวขวาง

ตัดตามแนวยาว
รากเริ่มมีสีแดงในระยะแรก หลังจากนั้น

ส่วนของลำต้นและใบจึงเริ่มมี

ขึ้นตามลำดับสีแดงเกิด

 

บันทึกผล

worksheet2p.4

แปลความหมายข้อมูล

                รากดูดน้ำและลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชผ่านกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียง สังเกตได้จากกลุ่มเนื้อเยื่อ

ในลำต้นที่มีสีแดงหลังจากนำต้นเทียนไปแช่ในน้ำสีแดง

สรุป

             พืชมีเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร โดยรากเป็นส่วนที่เริ่มลำเลียงแล้วส่งต่อไปยังลำต้น

และส่วนต่าง ๆ ของพืช

คำถามประกอบกิจกรรม

ก่อนการทดลอง

1. ต้นเทียนก่อนนำไปแช่น้ำสีแดงมีลักษณะใด

­­­­­­­­­­­­­                พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

2. นักเรียนใช้น้ำสีแดงในการปฏิบัติกิจกรรมนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

                เพื่อให้สังเกตการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชได้ชัดเจน

ระหว่างการทดลอง

3. นักเรียนพบอุปสรรคใดระหว่างการทดลองบ้าง

                พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

หลังการทดลอง

4. เมื่อนำต้นเทียนไปแช่น้ำ ส่วนใดของต้นเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน และส่วนใดที่เกิดการเปลี่ยน

แปลงตามมา

                รากของต้นเทียนมีสีแดงก่อน จากนั้นลำต้นและใบมีสีแดงตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่

กำหนดไว้

5. เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูลำต้นที่ตัดตามแนวขวางแล้วสังเกตเห็นอะไรบ้าง

                มีลักษณะเป็นกลุ่มสีแดงอยู่รอบลำต้น

6. เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูลำต้นที่ตัดตามแนวยาวแล้วสังเกตเห็นอะไรบ้าง

                มีลักษณะเป็นท่อยาวสีแดงอยู่ทางด้านข้างของลำต้น

สนใจดาวน์โหลดข้อมูลฉบับสมบูรณ์  แบบยกชุด  ดาวน์โหลดด้านล่างนี้เลยค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

  • การทดลองวิทยาศาสตร์ ป 4
  • ต้นเทียน ทดลองวิทยาศาสตร์
  • ใบงานวิทยาศาสตร์ป 4
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>