ใบงาน ป.5

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ครอบครัวของเรา

ใบงานที่ 1

คำถาม สมาชิกในชั้นเรียนมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

สำรวจ 07 ลักษณะของสมาชิกในชั้นเรียน

          ขั้นตอน

worksheetp.5

1.  สังเกตลักษณะต่อไปนี้ของสมาชิกในชั้นและบันทึกข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟแท่ง

• สีดวงตา (ดำ น้ำตาล)

• สีผม (ดำ น้ำตาล)

• สีผิว (ขาว ดำแดง)

• เส้นผม (หยิกหยักศก ตรง)

• ลักยิ้ม (มี ไม่มี)

2.  อภิปราย เปรียบเทียบบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน ร่วมกันสรุป

บันทึกผล

ลักษณะ

 ชื่อ

สีดวงตา

สีผม

สีผิว

เส้นผม

ลักยิ้ม

1. รวงข้าว

ดำ

ดำ

ดำแดง

หยิกหยักศก

ไม่มี

2. น้ำทิพย์

น้ำตาล

น้ำตาล

ขาว

ตรง

ไม่มี

3. ชญาดา

ดำ

น้ำตาล

ขาว

หยิกหยักศก

ไม่มี

4. ศักดิ์ชัย

ดำ

ดำ

ดำแดง

ตรง

มี

 ลักษณะต่าง ๆ ที่สำรวจพบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำนวนนักเรียน (คน) ป. 5 หน่วย 1 หน้า 4

ตาสีดำ ตาสีน้ำตาล ผมสีดำ ผมสีน้ำตาล  ผิวขาว ผิวดำแดง ผมหยิกหยักศก ผมตรง  มีลักยิ้ม  ไม่มีลักยิ้ม

ลักษณะต่าง ๆ ที่สำรวจพบ

สรุป

สมาชิกแต่ละคนในชั้นเรียนมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน และมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน

คำถามประกอบกิจกรรม

1.  สมาชิกคนใดในชั้นเรียนที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง

ไม่มี

    2.  สมาชิกในชั้นเรียนมีลักษณะใดที่เหมือนกันมากที่สุด กี่คน

          พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

       3.  นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้

  รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน และไม่ควรล้อเลียนเพื่อนที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น

สนใจดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  ดาวน์โหลดด้านล่างเลยค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.5

 

 

Incoming search terms:

  • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 5
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>