ใบงาน ป.6

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.6  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ร่างกายของเรา

คำถาม   อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ worksheet2p.6

สืบค้นข้อมูล  อวัยวะที่นักเรียนสนใจ

ขั้นตอน

1.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาข้อมูลอวัยวะภายในร่างกาย 1 อวัยวะ

2.ช่วยกันหาข้อมูลอวัยวะที่เลือกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด

3.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน

worksheet1p.6

บันทึกผล    พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

อวัยวะทีศึกษา

ลักษณะและหน้าที

สรุป

            พิจารณาจากคำตอบนักเรียน                                                                                                                               

แนวคำตอบ   ถ้านักเรียนเลือกศึกษาเกี่ยวกับปอดควรได้ข้อสรุปดังนี้                                                                                        

          ปอดมีลักษณะโป่งและหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พบอยู่ในช่วงอก ประกอบด้วยถุงลมเล็ก ๆ จำนวนมาก      รอบ ๆ ถุงลมจะมีเส้นเลือดฝอยหุ้มอยู่ ซึ่งจะทำหน้าแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไวด์ที่อยู่ภายในร่างกายกับแก๊สออกซิเจนที่รับมาจากภายนอก                                                                                                                                                                                                      

คำถามประกอบกิจกรรม

        1.กลุ่มของนักเรียนเลือกศึกษาอวัยวะใดในร่างกาย

                พิจารณาจากคำตอบนักเรียน  ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     2.อวัยวะที่นักเรียนเลือกศึกษามีความสัมพันธ์กับอวัยวะอื่นในร่างกายหรือไม่ ลักษณะใด

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน  ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ต้องการใบงานฉบับสมบูรณ์  มีให้ดาวน์โหลดด้านล่าง  ปรับแก้ได้ตามใจชอบค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์  ป.6

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>